VANES

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0710000301 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0710000301

Model : 0710000301 Cánh van 0710000301 Mã số : 710000301 Mã tương đương : 0722515895 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0724105206 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0724105206

Model : 0724105206 Cánh van 0724105206 Mã số : 724105206 Kích thước : (B) Lenght = 60 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 18 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0010 D, 0016 C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000270 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000270

Model : 0722000270 Cánh van 0722000270 Mã số : 722000270 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 3.75 mm (H) Total Height = 29.7 mm Dùng cho bơm Busch 0025, 0025B, 0025C, 0025E, 0025F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000300 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000300

Model : 0722000300 Cánh van 0722000300 Mã số : 722000300 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 30 mm Dùng cho bơm Busch 0040, 0040B, 0040C, 0040E, 0040 F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000330 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000330

Model : 0722000330 Cánh van 0722000330 Mã số : 722000330 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Busch 0063, 0063B, 0063E, 0063F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000360 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000360

Model : 0722000360 Cánh van 0722000360 Mã số : 722000360 Kích thước : (B) Lenght = 160 mm (D) Width = 3.8 mm (H) Total Height = 38 mm Dùng cho bơm Busch 0100, 0100B, 0100 C, 0100E, 0100F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000452 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000452

Model : 0722000452 Cánh van 0722000452 Mã số : 722000452 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0160, 0160B, 0160C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516573 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516573

Model : 0722516573 Cánh van 0722516573 Mã số : 722516573 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0160D, 0165D, 0202D, 0205D Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

Model : 0722000453 Cánh van 0722000453 Mã số : 722000453 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5.95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm Busch 0250, 0250B, 0250C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000456 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000456

Model : 0722000456 Cánh van 0722000456 Mã số : 722000456 Kích thước : (B) Lenght = 428 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 89 mm Dùng cho bơm Busch 1000B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000457 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000457

Model : 0722000457 Cánh van 0722000457 Mã số : 722000457 Kích thước : (B) Lenght = 330 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 100 mm Dùng cho bơm Busch 1600B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895

Model : 0722515895 Cánh van 0722515895 Mã số : 0722515895 Mã tương đương : 0710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

Model : 0722000455 Cánh van 0722000455 Mã số : 722000455 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5.8 mm (H) Total Height = 71.7 mm Dùng cho bơm Busch 0630, 0630B, 0630-212 Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522488 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522488

Model : 0722522488 Cánh van 0722522488 Mã số : 722522488 Tương đương : 00722000488, 0722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000017 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000017

Model : 0722000017 Cánh van 0722000017 Mã số : 722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524785 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524785

Model : 0722524785 Cánh van 0722524785 Mã số : 722524785 Tương đương : 0722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000122 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000122

Model : 0722000122 Cánh van 0722000122 Mã số : 722000122 Tương đương : 0722500122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

Model : 0722522489 Cánh van 0722522489 Mã số : 722522489 Tương đương : 0722000489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000065 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000065

Model : 0722000065 Cánh van 0722000065 Mã số : 722000065 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1006, SV 1006B,SD 1006B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522486 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522486

Model : 0722522486 Cánh van 0722522486 Mã số : 722522486 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
 CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

Model : 0722521014 Cánh van 0722521014 Mã số : 722521014 Tương đương : 0722000189 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

Model : 0722533536 Cánh van 0722533536 Mã số : 722533536 Tương đương : 0722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

Model : 0722000488 Cánh van 0722000488 Mã số : 0722 000 488 Tương đương : 0722522488, 0722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

Model : 0722534079 Cánh van 0722534079 Mã số : 0722534079 Tương đương : 00722000488, 0722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

Model : 0722500122 Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Tương đương : 0722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

Model : 0722500122 Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Tương đương : 0722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

Model : 0722000489 Cánh van 0722000489 Mã số : 722000489 Tương đương : 0722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)