DOLPHIN LB

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 4409 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 4409 A

Model : DOLPHIN LB 4409 A Lưu lượng : 2600 - 4400 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 90 - 185 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 2340 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3809 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3809 A

Model : DOLPHIN LB 3809 A Lưu lượng : 2500 - 3800 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 90 - 150 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 2200 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3108 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3108 A

Model : DOLPHIN LB 3108 A Lưu lượng : 3100 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 110 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 2090 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3008 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3008 A

Model : DOLPHIN LB 3008 A Lưu lượng : 3000 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 90 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1800 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2508 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2508 A

Model : DOLPHIN LB 2508 A Lưu lượng : 2500 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1664 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2108 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2108 A

Model : DOLPHIN LB 2108 A Lưu lượng : 2100 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 55 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1526 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1757 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1757 A

Model : DOLPHIN LB 1507 A Lưu lượng : 1750 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 770 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1507 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1507 A

Model : DOLPHIN LB 1507 A Lưu lượng : 1500 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 45 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 685 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1207 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1207 A

Model : DOLPHIN LB 1207 A Lưu lượng : 1200 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 37 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 600 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0857 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0857 A

Model : DOLPHIN LB 0857 A Lưu lượng : 850 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 30 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 510 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1011 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1011 A

Model : DOLPHIN LB 1011 A Lưu lượng : 7400 - 10400 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 200 - 355 kW Độ ồn : 87 dB Cân nặng : 5900 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0710 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0710 A

Model : DOLPHIN LB 0710 A Lưu lượng : 5100 - 7500 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 160 - 315 kW Độ ồn : 87 dB Cân nặng : 3800 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0726 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0726 A

Model : DOLPHIN LB 0726 A Lưu lượng : 580 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 22 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 302 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0526 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0526 A

Model : DOLPHIN LB 0526 A Lưu lượng : 420 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 282 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0425 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0425 A

Model : DOLPHIN LB 0425 A Lưu lượng : 420 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 194 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0355 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0355 A

Model : DOLPHIN LB 0355 A Lưu lượng : 350 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 183 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0265 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0265 A

Model : DOLPHIN LB 0265 A Lưu lượng : 260 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0184 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0184 A

Model : DOLPHIN LB 0184 A Lưu lượng : 180 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 119 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0144 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0144 A

Model : DOLPHIN LB 0144 A Lưu lượng : 140 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 103 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0113 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0113 A

Model : DOLPHIN LB 0113 A Lưu lượng : 110 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 78 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0063 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0063 A

Model : DOLPHIN LB 0063 A Lưu lượng : 60 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 77 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)