MÁY THỔI KÊNH SAMOS

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E2

Model : SAMOS SI 1150 E2 Lưu lượng : 1200 m³/h Độ chân không : 345 hPa (mbar) Công suất moto: 20 kW Độ ồn: 80 dB(A) Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E2

Model : SAMOS SI 0320 E2 Lưu lượng : 330 m³/h Độ chân không : 260 - 440 hPa (mbar) Công suất moto: 4 - 5.5 kW Độ ồn: 77 dB(A) Cân nặng : 60 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E2

Model : SAMOS SI 0210 E2 Lưu lượng : 200 m³ / h Độ chân không : 265 hPa (mbar) Công suất moto: 2,2 kw Độ ồn: 72 dB(A) Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E2

Model : SAMOS SI 0150 E2 Lưu lượng : 135 m³ / h Độ chân không : 255 hPa (mbar) Công suất moto: 1,5 kw Độ ồn: 65 dB(A) Cân nặng : 25 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E2

Model : SAMOS SI 0090 E2 Lưu lượng : 80 m³/h Độ chân không : 215 hPa (mbar) Công suất moto: 0.75 kW Độ ồn: 64 dB(A) Cân nặng : 16 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D2

Model : SAMOS SB 1100 D2 Lưu lượng : 1120 m³/h Độ chân không : 300 - 445 hPa (mbar) Công suất moto: 12.5 - 20 kW Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 265 - 310 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D2

Model : SAMOS SB 0530 D2 Lưu lượng : 520 m³ / h Độ chân không : 400 hPa (mbar) Công suất moto: 7,5 kw Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 169 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0310 D2

Model : SAMOS SB 0310 D2 Lưu lượng : 320 m³ / h Độ chân không : 250 - 360 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 4.3 kw Độ ồn: 73 dB(A) Cân nặng : 47 - 53 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D2

Model : SAMOS SB 0200 D2 Lưu lượng : 230 m³ / h Độ chân không : 410 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 kw Độ ồn: 72 dB(A) Cân nặng : 39 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D2

Model : SAMOS SB 0140 D2 Lưu lượng : 150 m³ / h Độ chân không : 280 - 420 hPa (mbar) Công suất moto: 1,6 - 2,2 kw Độ ồn: 66 dB(A) Cân nặng : 24 - 27 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D2 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D2

Model : SAMOS SB 0080 D2 Lưu lượng : 85 m³/h Độ chân không : 240 hPa (mbar) Công suất moto: 0.7 kW Độ ồn: 55 dB(A) Cân nặng : 14 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 2200 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 2200 E1

Model : SAMOS SI 2200 E1 Lưu lượng : 2200 m³/h Độ chân không : +130 hPa (mbar) Công suất moto: 20.0 kW Độ ồn: 82 dB(A) Cân nặng : 166 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1500 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1500 E1

Model : SAMOS SI 1500 E1 Lưu lượng : 1500 m³ / h Độ chân không : +210 hPa (mbar) Công suất moto: 15,0 kw Độ ồn: 82 dB(A) Cân nặng : 155 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E1

Model : SAMOS SI 1150 E1 Lưu lượng : 1200 m³ / h Độ chân không : 155 - 390 hPa (mbar) Công suất moto: 11 - 20 kw Độ ồn: 82 dB(A) Cân nặng : 205 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0540 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0540 E1

Model : SAMOS SI 0540 E1 Lưu lượng : 600 m³/h Độ chân không : 285 - 320 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 - 9 kW Độ ồn: 78 dB(A) Cân nặng : 102 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0500 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0500 E1

Model : SAMOS SI 0500 E1 Lưu lượng : 500 m³ / h Độ chân không : 135 - 225 hPa (mbar) Công suất moto: 4 - 5,5 kw Độ ồn: 77 dB(A) Cân nặng : 59 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E1

Model : SAMOS SI 0320 E1 Lưu lượng : 330 m³ / h Độ chân không : 195 - 230 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 3.0 kw Độ ồn: 76 dB(A) Cân nặng : 32 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E1

Model : SAMOS SI 0210 E1 Lưu lượng : 200 m³ / h Độ chân không : 145 - 185 hPa (mbar) Công suất moto: 1,1 - 1,5 kw Độ ồn: 68 dB(A) Cân nặng : 21 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E1

Model : SAMOS SI 0150 E1 Lưu lượng : 135 m³ / h Độ chân không : + 120 hPa (mbar) Công suất moto: 0,4 kw Độ ồn: 64 dB(A) Cân nặng : 18 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E1

Model : SAMOS SI 0045 E1 Lưu lượng : 80 m³ / h Độ chân không : + 145 hPa (mbar) Công suất moto: 0,4 kw Độ ồn: 58 dB(A) Cân nặng : 10 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0045 E1 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0045 E1

Model : SAMOS SI 0045 E1 Lưu lượng : 40 m³/h Độ chân không : + 90 hPa (mbar) Công suất moto: 0.2 kW Độ ồn: 57 dB(A) Cân nặng : 7 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SE 0905 D Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SE 0905 D

Model : SAMOS SE 0905 D Lưu lượng : 940 m³/h Độ chân không : 235 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 - 7.5 kW Độ ồn: 79 dB(A) Cân nặng : 72 - 76 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1400 D0 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1400 D0

Model : SAMOS SB 1400 D0 Lưu lượng : 1370 m³/h Độ chân không :310 hPa (mbar) Công suất moto: 8.5 - 18.5 kW Độ ồn: 75 dB(A) Cân nặng : 174 - 206 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D0 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D0

Model : SAMOS SB 1100 D0 Lưu lượng : 1050 m³/h Độ chân không :360 hPa (mbar) Công suất moto: 8.5 - 18.5 kW Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 172 - 204 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0710 D0 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0710 D0

Model : SAMOS SB 0710 D0 Lưu lượng : 700 m³/h Độ chân không :270 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 - 7.5 kW Độ ồn: 70 dB(A) Cân nặng : 112 - 128 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D0 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0530 D0

Model : SAMOS SB 0530 D0 Lưu lượng : 415 m3/h Độ chân không :260 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 4.0 kW Độ ồn: 70 dB(A) Cân nặng : 29 - 40 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0430 D0 Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0430 D0

Model : SAMOS SB 0430 D0 Lưu lượng : 415 m3/h Độ chân không :260 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 4.0 kW Độ ồn: 70 dB(A) Cân nặng : 29 - 40 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)