DOLPHIN VL

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0750 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0750 A

Model : DOLPHIN VL 0750 A Lưu lượng : 617 / 710 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 / 30.0 KW Cân nặng : 630 / 700 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0630 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0630 A

Model : DOLPHIN VL 0630 A Lưu lượng : 500 / 578 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15.0 / 22.0 KW Cân nặng : 583 / 622 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0510 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0510 A

Model : DOLPHIN VL 0510 A Lưu lượng : 430 / 510 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 505 / 564 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0430 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0430 A

Model : DOLPHIN VL 0430 A Lưu lượng : 361 / 426 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 475 / 515 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0320 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0320 A

Model : DOLPHIN VL 0320 A Lưu lượng : 265 / 320 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 / 11.0 KW Cân nặng : 409 / 442 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0220 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0220 A

Model : DOLPHIN VL 0220 A Lưu lượng : 203 / 232 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 / 7.5 KW Cân nặng : 292 / 331 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0170 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0170 A

Model : DOLPHIN VL 0170 A Lưu lượng : 144 / 165 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 / 5.5 KW Cân nặng : 247 / 277 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0130 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0130 A

Model : DOLPHIN VL 0130 A Lưu lượng : 105 / 128 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 / 4.0 KW Cân nặng : 237 / 260 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0800 A

Model : DOLPHIN VL 0800 A Lưu lượng : 722 / 867 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 / 22.0 KW Cân nặng : 529 / 602 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0530 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0530 A

Model : DOLPHIN VL 0530 A Lưu lượng : 440 / 556 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 495 / 557 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0270 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0270 A

Model : DOLPHIN VL 0270 A Lưu lượng : 220 / 267 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 / 7.5 KW Cân nặng : 256 / 311 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0180 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0180 A

Model : DOLPHIN VL 0180 A Lưu lượng : 144 / 180 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 / 5.5 KW Cân nặng : 214 / 232 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0100 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0100 A

Model : DOLPHIN VL 0100 A Lưu lượng : 82 / 98 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 / 3.0 KW Cân nặng :198 / 230 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0750 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0750 A

Model : DOLPHIN VL 0750 A Lưu lượng : 617 / 710 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 / 30.0 KW Cân nặng : 582 / 661 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0630 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0630 A

Model : DOLPHIN VL 0630 A Lưu lượng : 500 / 578 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15.0 / 22.0 KW Cân nặng : 541 / 588 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0510 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0510 A

Model : DOLPHIN VL 0510 A Lưu lượng : 430 / 510 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 465 / 528 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0430 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0430 A

Model : DOLPHIN VL 0430 A Lưu lượng : 361 / 426 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 435 / 476 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0320 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0320 A

Model : DOLPHIN VL 0320 A Lưu lượng : 265 / 320 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 / 11.0 KW Cân nặng : 382 / 415 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0220 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0220 A

Model : DOLPHIN VL 0220 A Lưu lượng : 203 / 232 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 / 7.5 KW Cân nặng : 261 / 300 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0170 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0170 A

Model : DOLPHIN VL 0170 A Lưu lượng : 144 / 165 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 / 5.5 KW Cân nặng : 220 / 252 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0130 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0130 A

Model : DOLPHIN VL 0130 A Lưu lượng : 105 / 128 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 / 4.0 KW Cân nặng : 210 / 235 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0800 A

Model : DOLPHIN VL 0800 A Lưu lượng : 722 / 867 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 / 22.0 KW Cân nặng : 485 / 564 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0530 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0530 A

Model : DOLPHIN VL 0530 A Lưu lượng : 440 / 556 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 450 / 524 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0270 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0270 A

Model : DOLPHIN VL 0270 A Lưu lượng : 220 / 267 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 / 7.5 KW Cân nặng : 230 / 287 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0180 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0180 A

Model : DOLPHIN VL 0180 A Lưu lượng : 144 / 180 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 / 5.5 KW Cân nặng : 187 / 217 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0100 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0100 A

Model : DOLPHIN VL 0100 A Lưu lượng : 82 / 98 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 / 3.0 KW Cân nặng : 175 / 205 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0750 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0750 A

Model : DOLPHIN VL 0750 A Lưu lượng : 617 / 710 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 / 30.0 KW Cân nặng : 574 / 653 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0630 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0630 A

Model : DOLPHIN VL 0630 A Lưu lượng : 500 / 578 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15.0 / 22.0 KW Cân nặng : 533 / 554 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0510 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0510 A

Model : DOLPHIN VL 0510 A Lưu lượng : 430 / 510 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 442 / 521 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0430 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0430 A

Model : DOLPHIN VL 0430 A Lưu lượng : 361 / 426 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 415 / 469 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0320 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0320 A

Model : DOLPHIN VL 0320 A Lưu lượng : 265 / 320 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 / 11.0 KW Cân nặng : 362 / 408 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0220 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0220 A

Model : DOLPHIN VL 0220 A Lưu lượng : 203 / 232 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 / 7.5 KW Cân nặng : 260 / 293 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0170 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0170 A

Model : DOLPHIN VL 0170 A Lưu lượng : 144 / 165 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 / 5.5 KW Cân nặng : 221 / 245 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0130 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0130 A

Model : DOLPHIN VL 0130 A Lưu lượng : 105 / 128 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 / 4.0 KW Cân nặng : 211 / 227 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0800 A

Model : DOLPHIN VL 0800 A Lưu lượng : 722 / 867 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 / 22.0 KW Cân nặng : 474 / 554 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0530 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN VL 0530 A

Model : DOLPHIN VL 0530 A Lưu lượng : 440 / 556 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 / 15.0 KW Cân nặng : 451 / 514 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)