DOLPHIN LA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 5109 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 5109 A

Model : DOLPHIN LA 5109 A Lưu lượng : 3600 - 4700 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 90 - 132 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 2150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 3809 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 3809 A

Model : DOLPHIN LA 3809 A Lưu lượng : 2600 - 3600 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 75 - 110 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 2030 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2808 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2808 A

Model : DOLPHIN LA 2808 A Lưu lượng : 2800 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 90 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1770 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2408 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2408 A

Model : DOLPHIN LA 2408 A Lưu lượng : 2400 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1610 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1908 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1908 A

Model : DOLPHIN LA 1908 A Lưu lượng : 1900 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1445 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1807 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1807 A

Model : DOLPHIN LA 1807 A Lưu lượng : 1800 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 50 kW Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 701 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1507 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1507 A

Model : DOLPHIN LA 1507 A Lưu lượng : 1500 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 45 kW Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 638 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1157 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1157 A

Model : DOLPHIN LA 1157 A Lưu lượng : 1150 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 30 kW Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 575 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0906 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0906 A

Model : DOLPHIN LA 0906 A Lưu lượng : 900 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 30 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 338 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0756 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0756 A

Model : DOLPHIN LA 0756 A Lưu lượng : 750 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 22 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 306 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1111 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1111 A

Model : DOLPHIN LA 1111 A Lưu lượng : 7050 - 10900 m3/h Độ chân không : 120 hPa (mbar) Công suất moto: 200 - 315 kW Độ ồn : 87 dB Cân nặng : 4500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0710 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0710 A

Model : DOLPHIN LA 0710 A Lưu lượng : 5000 - 7600 m3/h Độ chân không : 120 hPa (mbar) Công suất moto: 132 - 250 kW Độ ồn : 87 dB Cân nặng : 3050 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0475 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0475 A

Model : DOLPHIN LA 0475 A Lưu lượng : 470 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 210 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0435 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0435 A

Model : DOLPHIN LA 0435 A Lưu lượng : 430 m3/h Độ chân không : 150 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 159 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0325 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0325 A

Model : DOLPHIN LA 0325 A Lưu lượng : 320 m3/h Độ chân không : 150 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 159 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0224 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0224 A

Model : DOLPHIN LA 0224 A Lưu lượng : 220 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 94 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0143 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0143 A

Model : DOLPHIN LA 0143 A Lưu lượng : 140 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 57 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0103 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0103 A

Model : DOLPHIN LA 0103 A Lưu lượng : 100 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 52 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0053 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 0053 A

Model : DOLPHIN LA 0053 A Lưu lượng : 50 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 1.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 47 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)