BƠM CHÂN KHÔNG PANDA/PUMA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 4500 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 4500 B

Model : PANDA WV 4500 B Lưu lượng :4500 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 690 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1500 C

Model : PANDA WV 1500 C Lưu lượng :1500 m3/ giờ Độ chân không : 43 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 270 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 2400 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 2400 A

Model : PANDA WV 2400 A Lưu lượng : 2120 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 520 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1800 A

Model : PANDA WV 1800 A Lưu lượng : 1600 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1200 A

Model : PANDA WV 1200 A Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1000 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1000 C

Model : PANDA WV 1000 C Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0500 C

Model : PANDA WV 0500 C Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0250 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0250 C

Model : PANDA WV 0250 C Lưu lượng : 250 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.1 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 095 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 095 A

Model : PUMA WPA 095 A Lưu lượng : 9535 m3/ giờ Độ chân không : 75 mbar Công suất moto: 22.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 1400 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 080 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 080 A

Model : PUMA WPA 080 A Lưu lượng : 8000 m3/ giờ Độ chân không : 75 mbar Công suất moto: 18.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 1350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 075 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 075 A

Model : PUMA WPA 075 A Lưu lượng : 7350 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 18.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 840 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 055 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 055 A

Model : PUMA WPA 055 A Lưu lượng : 5500 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 15.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 770 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 040 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WPA 040 A

Model : PUMA WPA 040 A Lưu lượng : 3850 m3/ giờ Độ chân không : 75 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 580 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 4500 B2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 4500 B2

Model : PUMA WP 4500 B2 Lưu lượng : 4500 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 640 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 2000 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 2000 D2

Model : PUMA WP 2000 D2 Lưu lượng : 2020 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1250 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1250 D2

Model : PUMA WP 1250 D2 Lưu lượng : 1295 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D4

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D4

Model : PUMA WP 1000 D4 Lưu lượng : 1000 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D2

Model : PUMA WP 1000 D2 Lưu lượng : 1000 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 200 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0700 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0700 D

Model : PUMA WP 0700 D Lưu lượng : 700 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D4

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D4

Model : PUMA WP 0500 D4 Lưu lượng : 520 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 1,8 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 200 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D2

Model : PUMA WP 0500 D2 Lưu lượng : 520 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 2,2 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0250 D4

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0250 D4

Model : PUMA WP 0250 D4 Lưu lượng : 260 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 1,1 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 2000 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 2000 A

Model : PANDA WZ 2000 A Lưu lượng : 2120 m3/ giờ Độ chân không : 43 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 510 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 1000 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 1000 B

Model : PANDA WZ 1000 B Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 270 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0500 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0500 B

Model : PANDA WZ 0500 B Lưu lượng : 525 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0250 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WZ 0250 B

Model : PANDA WZ 0250 B Lưu lượng : 263 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 4500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 4500 C

Model : PUMA WY 4500 C Lưu lượng : 4500 m3/ giờ Độ chân không : 30 mbar Công suất moto: 15.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 600 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 2000 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 2000 C

Model : PUMA WY 2000 C Lưu lượng : 2010 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 280 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 1250 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 1250 C

Model : PUMA WY 1250 C Lưu lượng : 1250 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 193 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0700 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0700 C

Model : PUMA WY 0700 C Lưu lượng : 700 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WY 0500 C

Model : PUMA WY 0500 C Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 139 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)