MINK MM

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM Aqua

Model : MINK MM Aqua Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng : 325 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV

Model : MINK MM 1402 AV Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 290 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1502 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1502 AV

Model : MINK MM 1502 AV Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng : 325 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

Model : MINK MM 1322 AV Lưu lượng : 300 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 260 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV

Model : MINK MM 1252 AV Lưu lượng : 245 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 5.1 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV

Model : MINK MM 1202 AV Lưu lượng : 200 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1324 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1324 AV

Model : MINK MM 1324 AV Lưu lượng : 160 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV

Model : MINK MM 1102 BV Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 2,8 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 180 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BV

Model : MINK MM 1142 BV Lưu lượng : 140 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 3,5 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 185 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BV

Model : MINK MM 1104 BV Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 180 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV

Model : MINK MM 1144 BV Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 2,2 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 185 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)