BƠM CHÂN KHÔNG HAI GIAI ĐOẠN ZEBRA

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0090 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0090 B

Model : RH 0090 B Lưu lượng : 90 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 3.7 kW Độ ồn: 60 dB(A) Cân nặng : 113 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0060 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0060 B

Model : RH 0060 B Lưu lượng : 60 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 kW Độ ồn: 60 dB(A) Cân nặng : 90 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0040 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0040 B

Model : RH 0040 B Lưu lượng : 40 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 1.5 kW Độ ồn: 60 dB(A) Cân nặng : 60 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0030 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0030 B

Model : RH 0030 B Lưu lượng : 30 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 1.5 kW Độ ồn: 57 dB(A) Cân nặng : 58 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0021 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0021 B

Model : RH 0021 B Lưu lượng : 20.2 Wm3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.75-0.9 kW Độ ồn: 59 dB(A) Cân nặng : 34.5 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0015 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0015 B

Model : RH 0015 B Lưu lượng : 14.4 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.55 kW Độ ồn: 54 dB(A) Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0010 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0010 B

Model : RH 0010 B Lưu lượng : 9.7 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.4 kW Độ ồn: 52 dB(A) Cân nặng : 29 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0003 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0003 B

Model : RH 0003 B Lưu lượng : 2.9 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.2 kW Độ ồn: 52 dB(A) Cân nặng : 16 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)