MÁY BƠM VÀ MÁY NÉN CHÂN KHÔNG KHÔ MINK

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MB 0018 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MB 0018 A

Model : MINK MB 0018 A Lưu lượng : 18 m3/ giờ Độ chân không : 500 mbar Công suất moto: 0.5 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 6.5 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MA 0018 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MA 0018 A

Model : MINK MA 0018 A Lưu lượng : 18 m3/ giờ Độ chân không : 0.4 mbar Công suất moto: 0.5 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 6.5 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0960 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0960 AV

Model : MINK MP 0960 AV Lưu lượng : 900 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 82 dB Cân nặng : 1075 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0750 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0750 AV

Model : MINK MP 0750 AV Lưu lượng : 750 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.5 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng :970 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0640 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0640 AV

Model : MINK MP 0640 AV Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng :1025 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0600 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0600 AV

Model : MINK MP 0600 AV Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng :940 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0500 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0500 AV

Model : MINK MP 0500 AV Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.5 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng :680 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0400 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0400 AV

Model : MINK MP 0400 AV Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng :660 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AP

Model : MINK MM 1322 AP Lưu lượng : 300 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 16.5 Kw Độ ồn :82 dB Cân nặng :255 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AP

Model : MINK MM 1252 AP Lưu lượng : 245 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 12.5 Kw Độ ồn :81 dB Cân nặng :230 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AP

Model : MINK MM 1202 AP Lưu lượng : 200 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn :80 dB Cân nặng :210 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BP

Model : MINK MM 1144 BP Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 4.4 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng :160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BP

Model : MINK MM 1142 BP Lưu lượng : 140 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 9.0 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng :165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BP

Model : MINK MM 1102 BP Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 6.9 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng :160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BP

Model : MINK MM 1104 BP Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 3.2 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng :155 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 1502 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 1502 BP

Model : MINK MI 1502 BP Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 87 dB Cân nặng : 390 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A Aqua

Model : MINK MV 1202 A Aqua Lưu lượng : 920 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B Aqua

Model : MINK MV 0312 B Aqua Lưu lượng : 275 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0602 B Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0602 B Aqua

Model : MINK MV 0602 B Aqua Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0502 B Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0502 B Aqua

Model : MINK MV 0502 B Aqua Lưu lượng : 385 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0040 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0040 D

Model : MINK MV 0040 D Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 1.3 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 80 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0080 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0080 D

Model : MINK MV 0080 D Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 2.1 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 87 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0060 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0060 D

Model : MINK MV 0060 D Lưu lượng : 60 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 1.7 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 85 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A

Model : MINK MV 1202 A Lưu lượng : 50 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 2.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 135 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 2122 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 2122 BV

Model : MINK MI 2122 BV Lưu lượng : 120 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 5.1 Kw Độ ồn : 81 dB Cân nặng : 145 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 1202 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 1202 A

Model : MINK MV 1202 A Lưu lượng : 950 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 18.5 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 750 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0502 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0502 B

Model : MINK MV 0502 B Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 450 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B

Model : MINK MV 0312 B Lưu lượng : 290 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 69 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0602 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0602 B

Model : MINK MV 0602 B Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 468 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0500B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0500B

Model : MINK MV 0500 Lưu lượng : 470 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 495 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0600 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0600 B

Model : MINK MV 0600 B Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 15.0 Kw Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 550 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0310 B VSD

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0310 B VSD

Model : MINK MV 0310 B VSD Lưu lượng : 345 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 340 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM Aqua

Model : MINK MM Aqua Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng : 325 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1402 AV

Model : MINK MM 1402 AV Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 290 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1502 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1502 AV

Model : MINK MM 1502 AV Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng : 325 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

Model : MINK MM 1322 AV Lưu lượng : 300 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 260 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)