CÁNH VAN BƠM BUSCH R5 SERIES

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0710000301 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0710000301

Model : 0710000301 Cánh van 0710000301 Mã số : 710000301 Mã tương đương : 0722515895 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0724105206 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0724105206

Model : 0724105206 Cánh van 0724105206 Mã số : 724105206 Kích thước : (B) Lenght = 60 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 18 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0010 D, 0016 C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000270 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000270

Model : 0722000270 Cánh van 0722000270 Mã số : 722000270 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 3.75 mm (H) Total Height = 29.7 mm Dùng cho bơm Busch 0025, 0025B, 0025C, 0025E, 0025F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000300 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000300

Model : 0722000300 Cánh van 0722000300 Mã số : 722000300 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 30 mm Dùng cho bơm Busch 0040, 0040B, 0040C, 0040E, 0040 F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000330 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000330

Model : 0722000330 Cánh van 0722000330 Mã số : 722000330 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Busch 0063, 0063B, 0063E, 0063F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000360 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000360

Model : 0722000360 Cánh van 0722000360 Mã số : 722000360 Kích thước : (B) Lenght = 160 mm (D) Width = 3.8 mm (H) Total Height = 38 mm Dùng cho bơm Busch 0100, 0100B, 0100 C, 0100E, 0100F Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000452 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000452

Model : 0722000452 Cánh van 0722000452 Mã số : 722000452 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0160, 0160B, 0160C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516573 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516573

Model : 0722516573 Cánh van 0722516573 Mã số : 722516573 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0160D, 0165D, 0202D, 0205D Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

Model : 0722000453 Cánh van 0722000453 Mã số : 722000453 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5.95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm Busch 0250, 0250B, 0250C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000456 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000456

Model : 0722000456 Cánh van 0722000456 Mã số : 722000456 Kích thước : (B) Lenght = 428 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 89 mm Dùng cho bơm Busch 1000B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000457 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000457

Model : 0722000457 Cánh van 0722000457 Mã số : 722000457 Kích thước : (B) Lenght = 330 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 100 mm Dùng cho bơm Busch 1600B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895

Model : 0722515895 Cánh van 0722515895 Mã số : 0722515895 Mã tương đương : 0710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

Model : 0722000455 Cánh van 0722000455 Mã số : 722000455 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5.8 mm (H) Total Height = 71.7 mm Dùng cho bơm Busch 0630, 0630B, 0630-212 Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

Model : 0722000455 Cánh van 0722000455 Mã số : 722000455 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5.8 mm (H) Total Height = 71.7 mm Dùng cho bơm Busch 0630, 0630B, 0630-212 Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

Model : 0722000453 Cánh van 0722000453 Mã số : 722000453 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5.95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm Busch 0250, 0250B, 0250C Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516729 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516729

Model : 0722516729 Cánh van 0722516729 Mã số : 722516729 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0250D, 0255D, 0302D, 0305D2 Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000454 Call

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000454

Model : 0722000454 Cánh van 0722000454 Mã số : 722000454 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 72 mm Dùng cho bơm Busch 0400, 0400B, 0400-212 Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)