BƠM CHÂN KHÔNG TRỤC VÍT KHÔ COBRA SEMICON

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

Model : COBRA BC 1000 F Premium Efficiency Lưu lượng : 955 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 310 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

Model : COBRA BC 1000 F Lưu lượng : 930 m3/ giờ Độ chân không : 0.003 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 310 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 2000 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 2000 F

Model : COBRA BC 2000 F Lưu lượng : 1580 m3/ giờ Độ chân không : 0.003 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 360 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

Model : COBRA BC 0600 F Premium Efficiency Lưu lượng : 530 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 315 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

Model : COBRA BC 0600 F Lưu lượng : 520 m3/ giờ Độ chân không : 0.003 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 315 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 G

Model : COBRA BC 0101 G Lưu lượng : 100 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.8 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 115 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

Model : COBRA BC 0101 F Premium Efficiency Lưu lượng : 95 m3/ giờ Độ chân không : 0.005 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 115 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

Model : COBRA BC 0101 F Lưu lượng : 85 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 115 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

Model : COBRA BC 0200 F Premium Efficiency Lưu lượng : 175 m3/ giờ Độ chân không : 0.005 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 130 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

Model : COBRA BC 0100 F Premium Efficiency Lưu lượng : 115m3/ giờ Độ chân không : 0.005 mbar Công suất moto: 1.8 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

Model : COBRA BC 0100 F Lưu lượng : 100 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BA 0100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BA 0100 C

Model : COBRA BA 0100 C Lưu lượng : 85 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

Model : COBRA BC 0200 F Lưu lượng : 165 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 130 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 8162 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 8162 E

Model : COBRA DS 8162 E Lưu lượng : 7385 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 20 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng : 3320 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 8163 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 8163 A

Model : COBRA DS 8163 A Lưu lượng : 7385 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 20 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng : 3320 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 5161 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 5161 A

Model : COBRA DS 5161 A Lưu lượng : 4300 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 1440 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 9161 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 9161 A

Model : COBRA DS 9161 A Lưu lượng : 6160 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 20 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 1800 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 2610 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 2610 E

Model : COBRA DS 2610 E Lưu lượng : 1900 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 3010 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 3010 E

Model : COBRA DS 3010 E Lưu lượng : 3200 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 1380 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0600 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0600 E

Model : COBRA DS 0600 E Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 745 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0700 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0700 G

Model : COBRA DS 0700 G Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 445 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 2000 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 2000 G

Model : COBRA DS 2000 G Lưu lượng : 1365 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 668 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 1000 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 1000 G

Model : COBRA DS 1000 G Lưu lượng : 775 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 576 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0080 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0080 G

Model : COBRA DS 0080 G Lưu lượng : 70 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 276 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0160 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA DS 0160 G

Model : COBRA DS 0160 G Lưu lượng : 140 m3/ giờ Độ chân không : 0.03 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 338 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)