BƠM CHÂN KHÔNG CÁNH QUẠT QUAY SECO

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SG 0008 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SG 0008 A

Model : SECO SG 0008 A Lưu lượng : 130 l/min Độ chân không : 100 - 250 mbar Công suất moto: 0.12 Kw Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 10 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0140 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0140 C

Model : SECO DC 0140 C Lưu lượng : 125 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0100 C

Model : SECO DC 0100 C Lưu lượng : 98 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 130 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0080 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0080 B

Model : SECO DC 0080 B Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 3.0 Kw Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 93 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0063 B

Model : SECO DC 0063 B Lưu lượng : 55 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 83 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0040 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0040 C

Model : SECO DC 0040 C Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn :67 dB Cân nặng : 40 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0025 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0025 C

Model : SECO DC 0025 C Lưu lượng : 25 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 1.1 Kw Độ ồn :66 dB Cân nặng : 33 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1140 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1140 C

Model : SECO SD 1140 C Lưu lượng : 128 m3/ giờ Độ chân không : 1.5 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng : 145 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1100 C

Model : SECO SD 1100 C Lưu lượng : 88 m3/ giờ Độ chân không : 1.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn :77 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1080 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1080 B

Model : SECO SD 1080 B Lưu lượng : 70 m3/ giờ Độ chân không : 1 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn :76 dB Cân nặng : 94 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1063 B

Model : SECO SD 1063 B Lưu lượng : 55 m3/ giờ Độ chân không : 1 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn :75 dB Cân nặng : 82 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1040 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1040 C

Model : SECO SD 1040 C Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 1.25 Kw Độ ồn :66 dB Cân nặng : 38 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1025 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1025 C

Model : SECO SD 1025 C Lưu lượng : 25 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 0.9 Kw Độ ồn :62 dB Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1016 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1016 C

Model : SECO SD 1016 C Lưu lượng : 16 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn :61 dB Cân nặng : 25 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1010 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1010 C

Model : SECO SD 1010 C Lưu lượng : 10 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn :60 dB Cân nặng : 21 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1140 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1140 C

Model : SECO SV 1140 C Lưu lượng : 124 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng : 135 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1100 C

Model : SECO SV 1100 C Lưu lượng : 83 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn :77 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1080 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1080 B

Model : SECO SV 1080 B Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn :76 dB Cân nặng : 90 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1063 B

Model : SECO SV 1063 B Lưu lượng :55 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.7 Kw Độ ồn :75 dB Cân nặng : 82 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1040 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1040 C

Model : SECO SV 1040 C Lưu lượng :40 m3/ giờ Độ chân không : 120 mbar Công suất moto: 1.25 Kw Độ ồn :66 dB Cân nặng : 38 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1025 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1025 C

Model : SECO SV 1025 C Lưu lượng :25 m3/ giờ Độ chân không : 120 mbar Công suất moto: 0.9 Kw Độ ồn :62 dB Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1016 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1016 C

Model : SECO SV 1016 C Lưu lượng :16 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn :61 dB Cân nặng : 25 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1008 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1008 C

Model : SECO SV 1008 C Lưu lượng : 7.3 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.25 Kw Độ ồn :63 dB Cân nặng : 8.5 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1010 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1010 C

Model : SECO SV 1010 C Lưu lượng :10 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn :60 dB Cân nặng : 21 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1005 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1005 D

Model : SECO SV 1005 D Lưu lượng :5.0 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.14 Kw Độ ồn :68 dB Cân nặng : 6.0 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1003 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1003 D

Model : SECO SV 1003 D Lưu lượng :3.0 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.1 Kw Độ ồn :59 dB Cân nặng : 5.2 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)