BƠM CHÂN KHÔNG TRỤC VÍT KHÔ

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NX 0450 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NX 0450 A

Model : COBRA NX 0450 A Lưu lượng : 350 m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 65 dB Cân nặng : 500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NX 0650 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NX 0650 A

Model : COBRA NX 0650 A Lưu lượng : 650 m3/ giờ Độ chân không : 12.5 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 700 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 2000 B VR

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 2000 B VR

Model : COBRA NC 2000 B VR Lưu lượng : 2100 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 55 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 2000 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1500 B VR

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1500 B VR

Model : COBRA NC 1500 B VR Lưu lượng : 1160 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 3000 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C VR

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C VR

Model : COBRA NC 0630 C VR Lưu lượng : 580 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 22 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 880 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 2500 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 2500 B

Model : COBRA NC 2500 B Lưu lượng : 2000 m3/ giờ Độ chân không : 1.0 mbar Công suất moto: 55.0 Kw Độ ồn : 82 dB Cân nặng : 2000 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0600 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0600 C

Model : COBRA NC 0600 C Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 18.5 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 600 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1000 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1000 B

Model : COBRA NC 1000 B Lưu lượng : 840 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 22.0 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 1500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C

Model : COBRA NC 0630 C Lưu lượng : 630 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0400 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0400 B

Model : COBRA NC 0400 B Lưu lượng : 350 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 500 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0100 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0100 B

Model : COBRA NC 0100 B Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0200 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0200 B

Model : COBRA NC 0200 B Lưu lượng : 220 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0300 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0300 B

Model : COBRA NC 0300 B Lưu lượng : 320 m3/ giờ Độ chân không : 0.05 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 400 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0600 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0600 C

Model : COBRA NS 0600 C Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 1.0 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 600 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0160 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0160 C

Model : COBRA NS 0160 C Lưu lượng : 135 m3/ giờ Độ chân không : 3.0 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0070 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NS 0070 C

Model : COBRA NS 0070 C Lưu lượng : 70 m3/ giờ Độ chân không : 3.0 mbar Công suất moto: 4,0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)