CÁNH THAN BƠM BUSCH SECO SERIES

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522488

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522488

Model : 0722522488 Cánh van 0722522488 Mã số : 722522488 Tương đương : 00722000488, 0722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000017

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000017

Model : 0722000017 Cánh van 0722000017 Mã số : 722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524785

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524785

Model : 0722524785 Cánh van 0722524785 Mã số : 722524785 Tương đương : 0722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000122

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000122

Model : 0722000122 Cánh van 0722000122 Mã số : 722000122 Tương đương : 0722500122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

Model : 0722522489 Cánh van 0722522489 Mã số : 722522489 Tương đương : 0722000489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000065

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000065

Model : 0722000065 Cánh van 0722000065 Mã số : 722000065 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1006, SV 1006B,SD 1006B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522486

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522486

Model : 0722522486 Cánh van 0722522486 Mã số : 722522486 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

Model : 0722521014 Cánh van 0722521014 Mã số : 722521014 Tương đương : 0722000189 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

Model : 0722533536 Cánh van 0722533536 Mã số : 722533536 Tương đương : 0722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

Model : 0722000488 Cánh van 0722000488 Mã số : 0722 000 488 Tương đương : 0722522488, 0722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

Model : 0722534079 Cánh van 0722534079 Mã số : 0722534079 Tương đương : 00722000488, 0722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

Model : 0722500122 Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Tương đương : 0722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

Model : 0722500122 Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Tương đương : 0722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

Model : 0722000489 Cánh van 0722000489 Mã số : 722000489 Tương đương : 0722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

Model : 0722000189 Cánh van 0722000189 Mã số : 0722000189 Tương đương : 0722521014 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524833

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524833

Model : 0722524833 Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Tương đương : 07722533536 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000016

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000016

Model : 0722000016 Cánh van 0722000016 Mã số : 722000016 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1063 B ,Seco SV 1063 B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000066

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000066

Model : 0722000066 Cánh van 0722000066 Mã số : 722000066 Kích thước : (B) Lenght = 35 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch Miniseco SV 1002 B, Miniseco SV 1004 B, Miniseco SD 1004 B, Miniseco SD 1002 B Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524874

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524874

Model : 0722524874 Mã số : 722524874 Tương đương : 0722533535 Kích thước : (B) Lenght = 39,83 mm (D) Width = 3,95 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1010 C, Seco SD 1010 C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533535

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533535

Model : 0722533535 Cánh van 0722533535 Mã số : 722533535 Tương đương : 722524874 Kích thước : (B) Lenght = 39,83 mm (D) Width = 3,95 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1010 C, Seco SD 1010 C Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)